• Etusivulle
  • Lahjakortit
  • Yrityksille ja ryhmille
  • FAQ
  • Kirjaudu
  • Luo tili

Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Chefslive Oyn (jäljempänä “Chefslive”) tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu” tai “Chefs.live”).

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita.

2. Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelua tulee käyttää ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. 

Palvelun käyttö edellyttää että asiakas on rekisteröinyt tilin palveluun. 

Chefsliven Palvelu ovat pääosin maksullista. Maksullisten Palveluiden hinnat ja on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden käyttö edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Chefsliven luvattoman käytön rakentamia suojauksia. 

Palvelun käyttö edellyttää siihen soveltuvaa selainta. Asiakkaan vastuulla on huolehtia selaimensa toimivuuteen kuuluvien seikkojen asennuksesta, toimivuudesta ja ylläpidosta (kuten esimerkiksi verkkoyhteyden riittävästä yhteydestä, riittävän modernin selaimen käytöstä tai kolmannen osapuolen selainlisäosien käytöstä aiheutuvista ongelmista). 

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua palvelun tarkoitetulla tavalla. Asiakas ei saa monistaa, välittää tai muokata Palvelun toimittamaa sisältöä. Palvelua ei saa käyttää siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai haittaa muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Palvelulle. Palvelua tai sen toimittamaa sisältöä ei saa käyttää lainvaistaiseen toimintaan. 

Chefslivellä on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttöä mikäli Asiakas on tahallisella tai tahattomalla toiminnallaan rikkonut Käyttöehdon ehtoja tai lakia. Chefslivellä on oikeus luovuttaa kaikki Asiakkaasta tallennetut tiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Asiakkaan toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Chefslive voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Chefslive pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

2.1. Palvelun toimittaminen

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Chefslive tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Chefslive toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Chefslive anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Chefslive takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Mikäli Palvelun toiminta lakkautetaan, Chefslive ei takaa Palvelun toimittaman sisällön saatavuutta Asiakkaalle. 

2.2. Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Chefslivellä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Chefslivelle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@chefs.live. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Chefslive on kuitannut vastaanottaneensa sen.

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Chefslivellä, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Chefslive pidättää itsellään kaikki oikeudet Sisältöön, ellei toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Chefliven tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten.

Sisällön tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Sisällöstä tai sen osasta ilman Chefsliven etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Chefsliven etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Sisällöstä tai niiden osista, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön.

3.2. Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muunlainen linkittäminen voi myös erikseen olla mahdollistettu tai sallittu muilla tavoin itse Palvelussa.

Hyvä tapa muun muassa edellyttää, ettei linkittäminen tapahdu sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä, ja ettei linkittäminen luo virheellistä käsitystä Chefsliven ja linkittäjän tai muun tahon suhteesta taikka loukkaa Chefsliven immateriaalioikeuksia.

Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muu linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa, esimerkiksi osaksi kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Chefsliven etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Chefslivellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen koska tahansa, sekä kieltää linkitys, joka voi aiheuttaa haittaa Chefsliven liiketoiminnalle tai maineelle.

4. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen

4.1 Ehtojen muuttaminen

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilla. Chefslivellä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Chefslivellä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

4.2. Palvelu muuttaminen

Chefslive pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Chefslivellä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita siihen liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Chefslivellä on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Mikäli Chefslive lopettaa maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Chefslivelle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Chefslive pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

5. Vastuu palvelusta ja vahingkorvausvelvollisuus

Chefslive on vastuussa Asiakkaalle Chefsliven Palvelun tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Chefslive on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää näiden Käyttöehtojen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

Chefslive ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaalle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Chefslive ei myöskään ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Chefslive vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta. Chefslive ei muutoin vastaa Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaisia takuita Palvelun sisältämän informaation käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla, eikä Chefslive vastaa Palvelun sisällön perusteella tapahtuvasta Asiakkaan toiminnasta.

Chefslive ei myöskään vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sen sisällöstä, taikka niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin silloinkaan, kun näihin pääsee Chefsliven Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Vahingonkorvausta on vaadittava Chefsliveltä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Chefsliven vastuu kaikista vahingoista rajoittuu Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

5.1 Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on Asiakkaan vastuulla. Asiakkaalla on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa sähköpostitse Chefsliven asiakaspalvelulta asiakaspalvelu@chefs.live. 

6. Tietosuoja

6.1. Henkilötietojen käyttö

Chefslive käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Chefsliven tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lisää tietoa: www.chefs.live/tietosuojalauseke 

6.2. Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä. Lisää tietoa: www.chefs.live/evastekaytantomme 

7. Muut ehdot

7.1. Ostettun sisällön katseluoikeuden siirto

Chefslive ei takaa että Asiakkaan ostaman katseluoikeuden siirto toiselle tilille on mahdollista. Asiakas voi tehdä kirjallisen pyynnön Chefsliven asiakaspalveluun. Pyynnöt käsitellään Chefsliven toimesta tapauskohtaisesti.

7.2. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

8. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 3.8.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi